Projektitoetused

MTÜ finantsvõimekuse tõstmine mõju kasvatamiseks

Noorte vaimse tervise kriis ei saanud alguse seda oluliselt võimendanud koroonakriisiga. Noorte vaimse tervise väljakutsete “jäämäe” üks väljapaistvam osa 15 – 19 aastaste enesetapukatsed kahekordistus ühtlaselt kasvavas tempos vahemikus 2015 – 2019 enne koroonakriisi algust. Edasi 2019 ja 2020 aasta võrdluses kriisi ajal enam kui kahekordistusid juba päriselt alaealiste suitsiidi kaudu elust lahkumised. Küsimus ei ole ainult mõnedes lastes või noortes. Tänaste laste ja noorte ehk tulevaste täiskasvanute enesejuhtimise oskuste kujunemine vajab tugevamat praktilist tuge nii heaks igapäevaseks eluks täna ja homme, kui ka elukaare jooksul ette tulla võivates erinevates kriisihetkedes oskuslikult toimetulemiseks. Tegemist on praktiliselt kõigile terveks eluks vajalike eluoskustega. Seoses kasvanud vajaduste ja arenguvõimalustega oleme võtnud sihiks suurendada oluliselt MTÜ Vaikuseminutid finantsvõimekust. Projekti tulemusena selgitame välja edasised tegevused kolmes omavahel seotud prioriteedis. Projekti käigus uurime:

  • OMA noorteprogrammi arendamise võimalusi lähtuvalt Tartu Ülikooli kvalitatiivse uuringu ja programmi juhendajate tagasisidest;
  • müügitöö parendamise võimalusi koostöös ekspertidega;
  • võimalusi kaasata ühingu mõju laiendamiseks toetust sponsoritelt.

Projekti toetab arengu-eksperdina Aivar Haller.
Summa: 4000 eurot 

 

Vaikuseminutid MTÜ viis perioodil november 2021 – aprill 2022 läbi tõenduspõhist tähelepanu ja meelerahu harjutuste koolitusprogrammi lastevanemate, laste ja noorte vaimse tervise toetamiseks. Programm oli rahastatud Haridus ja Teadusministeeriumi toetusmeetmest „Laste ja noorte vaimse tervise ning õppimise toetamine, kriisijärgsel ajal, lastevanemate teadlikkuse ja kompetentside tõstmise kaudu“.

Tagasiside põhjal on toimunud koolituste soovitusindeks 9.6 (10st).
Kokku osales koolitustel 458 lapsevanemat.

Koolitusel õpiti kogemuslikult:

  • tähelepanu ja meelerahu harjutusi,  mille abil saab toetada nii iseenda kui lapse/noore rahunemist ja keskendumisvõimet, samuti ennetada-leevendada pinget ja ärevust ning neist tingitud üleväsimust;
  • tehnikaid, mis aitavad piiravate mõttemustrite ja keeruliste emotsioonidega toime tulla ning tugevdada enda ja lapse/noore stressiga toimetuleku võimet;
  • nippe, kuidas  sisemiselt oravarattalt maha astuda ning olla kohal siin-ja-praegu, et tugevadada tasakaalukust ja rahulolu tunnet.

Koolitustega seonduvaid materjale vaata siin: https://vaikuseminutid.ee/laste-ja-noorte-vaimse-tervise-ning-oppimise-toetamine/

MTÜ Vaikuseminutid strateegiline mõjusus

Eesmärk: Aastaks 2021 on MTÜ Vaikuseminutid koostanud strateegia, sellele vastava tegevuskava ja juhtimismudeli ning saavutanud üle-eestilise kaetuse läbi väljaarendatud veebikursuse.

Lühikokkuvõte: MTÜ Vaikuseminutid mõju ja tulemuslikkust on juba aastaid tagasi hoidnud tegevuste killustatus ja paljusus, projekti abil arendame välja strateegilise tegutsemise võimekuse. Loome mitmeaastase strateegia ja sellele vastava lühema tegevuskava, mis aitab järgida selgeid prioriteete ja kasvatada mõjusust. Uue sisemise töömustri toimimise kindlustamiseks arendame välja strateegia rakendumist toetava juhtimismudeli ja mõõdikud.
Olulise strateegilise sammuna loome teadveloleku veebikursuse, et ületada regionaalset levikut takistav kitsaskoht. Täna saame tulemuslikku 8-nädalast õppeformaati pakkuda vaid Tallinnas ja Tartus, loodava veebikursuse abil on see võimalik õpetajatele jt spetsialistidele üle Eesti.
Oleme saavutanud aastaks 2021 nii ühingu seesmise kui ka välise kasvu: võimekus strateegiliselt ja sihipäraselt toimida ning jõuda sihtgrupini kogu Eestis.

Summa: 24,999.99

Sotsiaalministeeriumi poolt rahastatud projekt "Teadveloleku kursused meditsiinispetsialistidele: teaduspõhine vaimse tervise tugi stressirohkel ajal"

Projekti periood: 15.08.2021 - 15.06.2022

Lühikokkuvõte: Meedikud on koroonakriisi vältel paraku ise olnud läbipõlemise ning stresshäirete väljakujunemise riskirühmaks . Õpetame meedikutele praktilisi oskuseid selleks, et stressiga toime tulla, läbipõlemisohtu vältida ning oma heaolu läbi tõhusate enesejuhtimisoskuste rakendamise suurendada. Kasutame selleks tõenduspõhist teadveloleku metoodikat. Kohalolev, heasoovlik ning ennastjuhtiv meedik teeb oma tööd paremini ning saab õpitud oskuseid kasutada ka oma patsientide vaimse tervise toetamisel.

 


SA Innove rahastatud projekt “Vaikuseminutite teadliku õpetaja arenguprogramm” kaudu jõudis Eesti erinevate piirkondade õpetajateni Teadliku õpetaja kursus.

Projektiperiood: 1.08.2019-1.06.2020

Kursuse koolitused annavad osalejale praktilised oskused ning teadveloleku metoodika enda vaimse ja emotsionaalse tervise edendamiseks. Need oskused aitavad õpetajal paremini toime tulla stressi ja emotsioonidega, ennetada läbipõlemist ning luua õppimist toetav ja turvaline õpikeskkond.

Projekti eesmärk: Võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub õpikäsitlusest, mille fookuses on iga õppija individuaalne ja sotsiaalne areng ning õpioskuste, loovuse ja ettevõtlikkuse arendamine läbi teadveloleku metoodika. Programmis osalevad õpetajad omandavad praktilised tööriistad ja kogemuse, kuidas hoida teadveloleku metoodika abil oma vaimset ja emotsionaalset tervist, ennetada läbipõlemist ning kasutada vaimset tervist hoidvaid suhtlusviise. Neil on vahendid, et kasutada teadveloleku metoodikat õpilastega, ennetades ja lahendades distsipliiniprobleeme. Nende õpetajate kogemus aitab vajalikke oskusi jagada ja arendada kogu kooli meeskonnas ka edaspidi.

Projekti tulemused:  Teadliku õpetaja kursuse koolituspäevadel on osalenud 160 õpetajat.
Kursus koosneb kahest teineteist täiendavast moodulist:
– stressijuhtimine, emotsioonid ja suhted (kaks koolituspäeva)
– suhtlusviisid ja vaimselt terve õpikeskkond (kaks koolituspäeva)

Kokku toimus kursus viiel korral, koolitusgruppide suurus oli ca 16 õpetajat. Toimumiskohtadeks olid Tallinn, Tartu, Pärnu ja Rakvere.

Projekti rahastas ESF SA Innove summas 20 133,60 eurot